Градоустройство


Проследяване на всички стъпки и етапи в изграждането.


scroll-down

1. Набавяне на документию


Виж точките за повече информация

1Кадастрална скица (ако е наличен кадастър за населеното място)
2Регулационна скица (изважда се от общината, към която попада имота)
3ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) (ако има процедиран такъв), (изважда се от общината)
4Копие от нотариален акт за проверка на имуществото

scroll-down

2. Уточняване на инвестиционното намерение

(ако имате такава яснота)
Това включва задание за проектиране (което уточнява какъв вид помещения, с какъв размер и колко на брой бихте искали да бъдат включени в разработването на идейното решение), специфични изисквания и препоръки при проектирането им, особености които бихте желали да предвидим, включим или избягваме.

scroll-down

3. Изготвяне на идеен проект

Тази фаза е концептуална. В нея се изготвят множество варианти на вашето инвестиционно намерение, свързано със строителството. Решават се визията и габаритите на сградата, приблизителна стойност,ситуирането на сградата в парцела, строителните материали, функционалното решение, площта на помешенията, височината на етажите,т.е. съчетаваме заданието за проектиране на възложителя с нашите проектно-проучвателни дейности.


scroll-down

4. Изготвяне на технически проект

подробно изчертаване, уточняване и изчисляване на всеки един елемент и част от идейният проект, необходимо за входиране в общината за издаване на разрешение за строеж, С техническия проект се доизясняват и допълват проектните решения на идейния проект. При него са изяснени много от въпросите , свързани със строително-монтажните работи.

scroll-down

5. Входиране на документацията в общината


scroll-down

6. Подготовка на проекта за офериране на строителството и избиране на изпълнител

scroll-down

7. Работен проект (опционално)

Виж повече
работният проект уточнява и прецизира всички специфични елементи и детайли в един инвестиционен проект, изясняват се конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;

scroll-down

8. Интериорен дизайн (опционално)

1Изготвяне на концептуално решение за всяко едно от помещенията, обекти на интериорният дизайн.
2Оформяне на изгледи/разгъвки за всяка една стена, уточняване на съдържанието и решенията предвидени за всяка една от тях.
33D визуализации на крайният вариант
4Разкрой на мебели
5Подбор на материали, оферти и предложения. Изпълнение на обекта.

Ние можем да го реализираме вместо вас

Свържи се с нас