Ново строителство


Проследяване на целия процес и стъпки по изграждане.


scroll-down

1. Набавяне на документию


Виж точките за повече информация

1Кадастрална скица (ако е наличен кадастър за населеното място)
2Регулационна скица (изважда се от общината, към която попада имота)
3ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) (ако има процедиран такъв), (изважда се от общината)
4Копие от нотариален акт за проверка на имуществото

scroll-down

2. Уточняване на инвестиционното намерение

(ако имате такава яснота)
Това включва задание за проектиране (което уточнява какъв вид помещения, с какъв размер и колко на брой бихте искали да бъдат включени в разработването на идейното решение), специфични изисквания и препоръки при проектирането им, особености които бихте желали да предвидим, включим или избягваме.

scroll-down

3. Изготвяне на идеен проект

Тази фаза е концептуална. В нея се изготвят различни варианти на Вашето инвестиционно намерение, свързано със строителството. Решават се функционалното решение, площта на помещенията, височината на етажите, визията и габаритите на сградата, ситуирането й в парцела, строителните материали, приблизителна стойност и други важни параметри. Идейният проект съчетава заданието за проектиране на Възложителя с нашите проектно-проучвателни дейности и предложения до изчистване на всички неизвестни.


scroll-down

4. Изготвяне на технически проект

Изпълнението на тази фаза включва доуточняване на проектните решения от идейният проект и добавя допълнителна информация за всички строително монтажни дейности, както и подробно изчертаване и изясняване на отделни елементи, част от проекта, тяхното прецизиране и описване, посредством размери, текст и детайли при необходимост. Подготовка на документацията за издаване на разрешение за строеж.

scroll-down

5. Входиране на документацията в общината

Готовата проектна документация от всички специалности следва да бъде входирана за експертен съвет в съответната община или да бъде предадена на надзорна фирма, която извършва своята оценка и проверка на всеки един от проектантите, участвали в екипа. Следват административни срокове за разглеждане на проекта от общината, а след това и от РДНСК (РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ).


scroll-down

6. Офериране на строителство и избор на изпълнител

Докато текат административните срокове, нашият екип Ви предоставя необходимата документация в електронен формат, за избор на изпълнител, като освен това получавате и оферта от наша страна, за изпълнението на Вашият обект.

scroll-down

7. Работен проект (опционално)

Виж повече
Тази фаза е опционална, но за някои обекти е наложителна, за да бъдат максимално прецизни всички детайли, елементи и специфични решения в даденото инвестиционно намерение. Работният проект може да съдържа определени специалности, като архитектура и конструкции или да всички участвали в изготвянето на техническият проект. ;

scroll-down

8. Интериорен дизайн (опционално)

1Изготвяне на концептуално решение за всяко едно от помещенията, обекти на интериорният дизайн.
2Оформяне на изгледи/разгъвки за всяка една стена, уточняване на съдържанието и решенията предвидени за всяка една от тях.
33D визуализации на крайният вариант
4Разкрой на мебели
5Подбор на материали, оферти и предложения. Изпълнение на обекта.

Ние можем да го реализираме вместо вас

Свържи се с нас